Metoda Dobrego Startu

Metoda Dobrego Startu

Metoda Dobrego Startu, wzorowana na francuskiej metodzie Bon De’part została rozpowszechniona w Polsce przez Martę Bogdanowicz. Jest to metoda aktywizowania rozwoju psychomotorycznego i rehabilitacji psychomotorycznej. Znajduje ona zastosowanie  i ma najlepsze wyniki m. in. w przypadkach zaburzeń emocjonalnych.

Założeniem tej metody jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych (czucie ruchu) i motorycznych oraz współdziałanie między tymi funkcjami, tzn. integracji percepcyjno-motorycznej. Funkcje te spełniają bardzo ważną rolę w złożonym procesie czytania i pisania.       

Celem metody jest zwiększenie harmonii rozwoju psychoruchowego: wyższego poziomu rozwoju i współdziałania funkcji intelektualnych ( mowy, myślenia ) i  instrumentalnych (spostrzeżeniowo – ruchowych). W przypadku dzieci opóźnionych w rozwoju, udział w proponowanych ćwiczeniach służy rehabilitacji zaburzeń rozwoju psychomotorycznego i pomaga im zmniejszyć trudności w opanowywaniu skomplikowanych umiejętności szkolnych. Metoda ta oddziaływuje korzystnie także na sferę pozaintelektualną (procesy emocjonalne i zachowania społeczne) oraz na rozwój mowy dzieci o głębiej zaburzonym rozwoju (dzieci z upośledzeniem umysłowym, autystyczne).

Metoda ta ma szczególne znaczenie dla dzieci rozpoczynających naukę szkolną. Zespołowa forma prowadzenia zajęć ułatwia nawiązywanie kontaktów społecznych i uczy współdziałania dzieci mających trudności w przystosowaniu się i dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi. 

MDS to metoda wzrokowo – słuchowo – ruchowa, w której odgrywają rolę trzy elementy: słuchowy ( piosenka ), wzrokowy (wzory graficzne, litery) i motoryczny (wykonywanie ruchów w czasie odtwarzania wzorów graficznych i liter, zharmonizowanych z rytmem piosenki).

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

F
F